Skip to main content

GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNY

 

I. Tájékoztatás módja

 1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) az GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNY. közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (továbbiakban külön-külön: Szolgáltatás, együttesen: Szolgáltatások) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amelyre a GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNY. jelen tájékoztató alkalmazását írja elő. Az Adatkezelési Tájékoztató az Endocam által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, az GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNY által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.
 2. Az Adatkezelési Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen értelmezendő. Az GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNY. jogosult az ÁSZF módosítása részeként az Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a Felhasználási Feltételekben meghatározott módon válnak hatályossá az adott Felhasználóval szemben. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

 

II. Adatkezelés elvei

 1. Az GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNY. a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel -, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, főbb irányadó jogszabályok az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban GDPR), valamint a reklámszabályozással és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.
 2. Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak, és a GDPR definíciói szerint kell értelmezni.
  • Az adatkezelő: GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNY.
  • székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai u. 316

A   bejegyző   bíróság   megnevezése:    Fejér Megyei Bíróság mint ,    mint cégbíróság Adószám: 18118535-2-41

E-mail: info@gastro-update.hu

Web tárhely szolgáltató: Tárhely.eu Kft

2.2. A kezelt adatok köre:

 • családi és utónév, telefonszám, e-mail cím

III. Adatkezelés célja

  1. A GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNY adatkezelésének célja a Szolgáltatás(ok) nyújtása.

A Szolgáltatás nyújtása körében cél:

  1. a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
  2. reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (hírlevél, korcsoportokhoz kapcsolódó, illetve földrajzilag legközelebb lévő laboratóriumainkban labordiagnosztikai szolgáltatások promotálása);
  3. beteg elégedettségi felmérésre szolgáló adatbázis felépítése;
  4. a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége

IV.  Adatkezelés jogalapja

 1. A személyes adatok GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNY általi felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul a Szolgáltató honlapján keresztül, illetve az Érintett által személyesen, a laboratóriumban rendelkezésre álló nyomtatványok kitöltésével. A Felhasználó a hozzájárulást az adott Szolgáltatás igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, hírlevélre való feliratkozással), használatának kezdeményezésével, használatával adja meg.
 2. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
 3. A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNYra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 1. A személyes adatok GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNY általi felvétele és kezelése eltérő rendelkezés hiányában a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

V. Kezelt adatok

 1. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 2. A GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNY által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény. Fenti jogszabályok rendelkezéseinek betartásával jár

V. Adatkezelés időtartama

 1. Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatok Felhasználó általi vagy általa kezdeményezett törlése, egyéb érintett által kezdeményezett törlés, a Felhasználási Feltételek Felhasználó általi megsértése, a Szolgáltatás megszüntetése, a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.
 2. A GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNY-a Felhasználási Feltételek eltérő rendelkezése hiányában – a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldése, illetve a beteg elégedettségi adatbázis felépítése céljából.

 

VII. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

 1. A Felhasználó/Érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését info@gastro-update.hu e-mail címen vagy a GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNY 8000 Székesfehérvár Budai u. 316 postai úton küldött levélben.
 2. A Felhasználó személyes adatait akkor törli az Alapítvány., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves -és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 3. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e­DM,) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján meghatározott módon és címen.

 

VII/I. Tájékoztatás

 1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNY által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNY a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNYa kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.
 2. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a A GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNY.-t tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása vége A GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNYa megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.
 3. A szolgáltató cookie-kat használ, hogy a felhasználóknak a lehető legjobb böngészési élményt adja. A Google Analytics segítségével statisztikai adatgyűjtést is végez.

VII/2 Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

 1. A Felhasználó     tiltakozhat     személyes      adatainak     kezelése ellen,
  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a A GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNY-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy   tudományos   kutatás   céljára   történik; valamint
  • valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
 2. Ha a GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNYa Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 3. Ha az adatkezelést (p számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

VII/3 Igény bejelentése a A GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNY-nál

 1. A GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNY az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó a VII.A-C. pontokban meghatározott igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban postai úton és email útján.
 2. Amennyiben az igény benyújtására email útján került sor, a korábban a GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNYrészére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott email címről érkezett igényt a GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNYa Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – a GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNYvagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.
 3. Amennyiben a GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNYadatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
 4. A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

VII/4 Jogorvoslati lehetőségek

 1. A GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNYakkor biztosítja a VII.1.-VII.3. pontokban meghatározott, jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett (akár Felhasználó, akár egyéb érintett) – a GASTRO UPDATE ALAPÍTVÁNYvagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.
 2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,naih.hu).

VIII. Külső szolgáltatók tevékenysége

 1. Tájékoztatjuk, hogy a hírlevélre történő feliratkozáskor az önkéntesen megadott e-mail cím tárolására és a hírlevelek kiküldésére a Mailchimp (com, The Rocket Science Group, LLC d/b/a Mailchimp, State of Georgia, USA) hírlevélküldő szolgáltatást használja.
 2. A Google Analytics segítségével statisztikai adatokat gyűjtünk, mellyel a weboldalaink teljesítményét elemezzük.

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató mindenkor aktuális szövege elérhető a http: //www .gastro-update_adatkezelesi_taj ekoztato.pdf linken.